اخبار مدرسه

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

حنانه رجائی 20
حنانه رجائی امتحانات نوبت اول _ دی ماه پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : اول
یاسمن حسن نیا 20
یاسمن حسن نیا امتحانات نوبت اول _ دی ماه پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : اول
یگانه جورابچیان 20
یگانه جورابچیان امتحانات نوبت اول _ دی ماه پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : اول
گیتا برزگر 20
گیتا برزگر امتحانات نوبت اول _ دی ماه پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : اول
نگار یکتا مقدم 20
نگار یکتا مقدم امتحانات نوبت اول _ دی ماه پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : اول
عسل یزدانی 20
عسل یزدانی امتحانات نوبت اول _ دی ماه پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : اول

دانلود نمونه سوالات

موضوع تاریخ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم آمادگی دفاعی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم عربی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضیات (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضیات (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضیات (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
امتحان نوبت دوم پیام های آسمانی (1399_1398) ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
مشاهـده بیشـــتر