اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

زهرا ملازاده 19.95
زهرا ملازاده امتحانات نوبت دوم _ خرداد ماه پایه تحصیلی : شهر : مشهد رتبه : سوم
فرزانه سادات حسینی 19.98
فرزانه سادات حسینی امتحانات نوبت دوم _ خرداد ماه پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : دوم
النا وحیدی زعفرانیه 19.95
النا وحیدی زعفرانیه امتحانات نوبت دوم _ خرداد ماه پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم
فاطمه میرزائی 19.95
فاطمه میرزائی امتحانات نوبت دوم _ خرداد ماه پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم
کیانا زنگیان 19.98
کیانا زنگیان امتحانات نوبت دوم _ خرداد ماه پایه تحصیلی : هشتم شهر : مشهد رتبه : دوم
عارفه نجیب زادگان 19.95
عارفه نجیب زادگان امتحانات نوبت دوم _ خرداد ماه پایه تحصیلی : نهم شهر : مشهد رتبه : دوم

نمونه سوالات

موضوع دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم زبان انگلیسی (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم آمادگی دفاعی (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم عربی (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضیات (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضیات (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم ریاضیات (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم علوم تجربی (1399_1398) دانلود
امتحان نوبت دوم پیام های آسمانی (1399_1398) دانلود
مشاهـده بیشـــتر