معرفی پرسنل

 • طاهره مینایی

  طاهره مینایی

  سیکل خدماتی
 • مریم سوقندی

  مریم سوقندی

  فوق لیسانس علوم قرآن مربی پرورشی
 • فاطمه فتوحی

  فاطمه فتوحی

  لیسانس علوم تربیتی مشاوره
 • مریم کرامتی پور

  مریم کرامتی پور

  لیسانس فناوری اطلاعات معاونت فناوری
 • شهربانو عطایی

  شهربانو عطایی

  لیسانس مدیریت معاونت پرورشی
 • شهین بهمدی

  شهین بهمدی

  فوق دیپلم حسابداری معاونت اجرایی
 • مرضیه محمدی

  مرضیه محمدی

  لیسانس ادبیات معاونت آموزشی
 • مهدیه اسدی

  مهدیه اسدی

  لیسانس زبان انگلیسی معاونت آموزشی